skip to Main Content

PRIVACY POLICY


Privacyverklaring

Artikel 1 – Algemeen

Denuo hecht veel belang aan uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679, hierna: “AVG”). Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Deze privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe Denuo, als verantwoordelijke voor de verwerking, uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en met welk doel. Deze informatie is bedoeld om u in te lichten over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website en andere diensten, en over de rechten waarover u als betrokkene beschikt.

Artikel 2 – Verwerken van uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring betreft persoonsgegevens van natuurlijke personen, met name gegevens die toelaten iemand rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren.

2.1 Informatie die u ons verstrekt

Als betrokkene kunt u ons informatie verstrekken in onderstaande gevallen:

 • Contact & Correspondentie. Wanneer u ons rechtstreeks contacteert (via het contactformulier op de website of per e-mail, telefoon of brief) verwerken wij uw contactgegevens en de inhoud van deze correspondentie. Wij gebruiken deze gegevens enkel om uw vraag of bericht zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

2.2 Automatisch verzamelde informatie

Daarnaast wordt er ook automatisch informatie over u als gebruiker verzameld, met name om een optimale werking van onze website te garanderen. Dit doen we via het gebruik van cookies en andere technologieën.

Onze cookieverklaring vindt u via deze link.

Artikel 3 – Bewaren van uw persoonsgegevens

Denuo bewaart en verwerkt deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bovenvermelde doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Meer bepaald worden uw persoonsgegevens in onze systemen bewaard zolang het redelijkerwijs nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

In bepaalde omstandigheden, zoals statistische rapportering, kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht. In dat geval kunnen wij die informatie gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 4 – Doorgifte aan derde partijen

Denuo geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij aan externe dienstverleners aan wie wij bepaalde van onze diensten uitbesteden, zoals, maar niet beperkt tot, softwareleveranciers, leveranciers van informatieopslag en Google Analytics. Deze dienstverleners (‘verwerkers’ genaamd) zijn beperkt tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van hun taken en volgens onze instructies.

Zo werken wij onder andere samen met verwerkers voor:

 • Beheer en hosting van onze website
 • Beheer van de database (CRM)
 • Verzending van mails

In geen geval verkoopt Denuo uw persoonsgegevens aan derde partijen, noch mogen deze derden uw persoonsgegevens gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

Deze website bevat ook sociale-mediaknoppen van sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Die laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze widgets worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. Denuo heeft hier dan ook geen verdere controle op. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van deze sociale netwerken te raadplegen.

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of aan internationale organisaties. We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een grote softwareleverancier of cloud-dienstverlener. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om een gelijkaardig beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen. Dit kan onder meer door het voorzien van bijkomende contractuele maatregelen in de overeenkomst.

Artikel 5 – Beveiliging van uw persoonsgegevens

Denuo beschikt over een veiligheidsbeleid en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging ervan. Daarnaast heeft Denuo een functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, afgekort: DPO) aangesteld, die de correcte verwerking van uw persoonsgegevens mee opvolgt.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid te verzekeren van de informatiesystemen en diensten die persoonsgegevens verwerken. Deze maatregelen betreffen onder meer fysieke en operationele veiligheidsmaatregelen, toegangsbeheer, sensibilisering en vertrouwelijkheidsclausules.

Artikel 6 – Uw rechten

In overeenstemming met de AVG, kan u de volgende rechten betreffende uw persoonsgegevens uitoefenen:

 • Recht op informatie. Denuo verwerkt uw persoonsgegevens in alle transparantie door u te informeren via deze privacyverklaring of via specifieke kennisgevingen op het moment van verzameling van de gegevens. Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met onze DPO via privacy@denuo.be.
 • Recht op toegang. U kan uw persoonsgegevens te allen tijde op eenvoudig verzoek inkijken. U hebt het recht om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die Denuo over u bijhoudt. We zullen een bewijs van uw identiteit opvragen alvorens we aan dergelijke verzoeken kunnen voldoen.
 • Recht op rectificatie. Indien de persoonsgegevens die Denuo over u bewaart onjuist of onvolledig zijn, hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.
 • Recht op gegevenswissing. In bepaalde gevallen hebt u het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. We zullen uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging verwijderen als we geen wettelijke verplichting of dwingende gerechtvaardigde reden hebben om de verwerking ervan verder te zetten.
 • Recht op beperking van de verwerking. In bepaalde gevallen kan u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel mogen opslaan, maar er verder geen gebruik van mogen maken.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dit recht is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst. Wij zullen uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en raadpleegbare vorm ter beschikking stellen om ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven of om ze, indien technisch mogelijk, rechtstreeks door ons te laten doorsturen.
 • Recht van bezwaar. U beschikt over het recht om bezwaar te maken in de gevallen waarin Denuo uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een taak van algemeen belang of een taak in de uitoefening van het openbaar gezag. In dat geval zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij we dwingende en gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.
 • Recht om uw toestemming in te trekken. Wanneer uw toestemming vereist was voor het verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief of de publicatie van gerichte foto’s. Indien u een van deze rechten wil uitoefenen, kan u ons steeds contacteren (zie artikel 8. Contact).
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Indien u van mening bent dat Denuo inbreuk heeft gemaakt op de bescherming van uw persoonsgegevens, kan u altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Artikel 7 – Wijzigingen privacyverklaring

Alle inhoudelijke wijzigingen die we in de toekomst aanbrengen aan deze privacyverklaring gelden vanaf ze op deze pagina worden gepubliceerd. Uw gebruik van de website en van onze diensten na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de vernieuwde versie van de privacyverklaring.

(Laatste versie: 22/10/2020)

Artikel 8 – Contact

Indien u vragen heeft omtrent deze privacyverklaring, gelieve Denuo te contacteren:

Via e-mail: privacy@denuo.be

Via telefoon: +32 (0)2 757 91 70

Via post:

Denuo vzw/asbl
Buro & Design Center,
Esplanade 1, bus 87
1020 Brussel